Algemene Voorwaarden Yogastudio Sterrenburg

Agemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Yogastudio Sterrenburg, Te Dordrecht met KVK-nummer: 70032548.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen bij Yogastudio Sterrenburg.
3. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.
 
Aanmelden
4. Met een abonnement volgt de cursist een vaste les in de week. 
5. De cursist dient eventuele lichamelijke en/of psychische klachten en/of een zwangerschap voor aanvang van de lessen door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de cursist goed te begeleiden en hier rekening mee te houden tijdens de lessen. Zo nodig zal er door de docent met u in gesprek worden gegaan om bijzonderheden nader te bespreken.
 
Betaling
6. Na inschrijving betaalt de cursist het lesgeld per maand voor een abonnement vóór de eerste van de te volgen lesmaand via overschrijving.
7. Losse lessen worden voorafgaand aan de les betaald via Momoyoga en zijn vanaf een week van tevoren te boeken via datzelfde systeem.
8. Bij niet tijdige of niet volledige betaling wordt in overeenstemming met de Wet Incassokosten buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht bij de cursist.
9. Yoga Sterrenburg heeft bij een betalingsachterstand het recht om de cursist de toegang tot lessen te ontzeggen totdat de achterstand is betaald.
 
Wijzigingen
10. Yoga Sterrenburg behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd. De meest recente versie is steeds te vinden op de website: www.yogasterrenburg.nl.
11. Yoga Sterrenburg behoudt zich het recht voor om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient dan wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
 
Afmelding en inhalen van lessen
12. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij dit doorgeven via Momoyoga.
13. Voor cursisten die een abonnement hebben afgesloten, geldt dat de gemiste les kan worden ingehaald in dezelfde kalendermaand op basis van beschikbaarheid. De inhaalles kan vanaf een van tevoren worden geboekt via Momoyoga.
14. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
15. Wanneer je een losse les hebt geboekt kun je tot maximaal 6 uur voor aanvang van de les gratis annuleren.
 
Cursussen
16. Wanneer je je opgegeven hebt voor een cursus kun je tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Daarna ben je het cursusbedrag verschuldigd. Yogastudio Sterrenburg houdt rekening met de reden van annuleren.
17. Wanneer je een les van een cursus mist dan kun je tot een jaar daarna de les inhalen bij een reguliere groepsles. Er wordt geen lesgeld terugbetaald.
 
Opzegging
18. Voor opzegging van een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.
19.Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, e-mail daaronder begrepen.
 
Annuleren door Yoga Sterrenburg
20. In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, kan de cursist een andere les volgen.
21. Yogastudio Sterrenburg geeft in principe geen yogales tijdens schoolvakanties. Indien dat wel wordt gedaan, zal de cursist daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld.  Alle vakanties van Yoga Sterrenburg worden aangegeven op de website: www.yogasterrenburg.nl
 
Aansprakelijkheid, klachtenregeling
22. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij contact op met zijn behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
23. Yoga Sterrenburg is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
24. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen.
 
Slotbepalingen
25. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
26. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Yoga Sterrenburg.